ALİ İSMAİL KORKMAZ VAKFI SENEDİ

KURULUŞ
Madde 1:

İşbu vakıf senedinde isimleri bulunan gerçek ve tüzel kişi kurucular tarafından Medeni Kanun Hükümlerine göre “ALİ İSMAİL KORKMAZ VAKFI” kurulmuş olup, kısa adı (ALİKEV) DİR. Bu senette ALİKEV Vakfı için kısaca “VAKIF” deyimi kullanılmıştır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2:

Vakfın merkezi HATAY İli, ANTAKYA ilçesinde olup, adresi Ekinci Mahallesi Şark Caddesi Ceylan Sokak No:31/1 Antakya/Hatay’dır. Yönetim Kurulu kararıyla Vakfın adresi değiştirilebilir. Yönetim kurulu kararıyla vakıf yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 3:

Vakıf, Ali İsmail Korkmaz anısına ve onun anısını yaşatmak için, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, demokrasi ve toplumsal barış kültürünün gelişmesi, toplumsal şiddetin azaltılması amacıyla sosyal, kültürel, eğitimsel, sportif, çevre ve engellilerle ilgili, sağlık, toplumsal adaletsizliği azaltıcı ve destek verici, toplumsal dayanışmayı pekiştirme amacıyla çalışmalar yürütür.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4:

Vakıf 3. maddede yazılı amaçları gerçekleştirmek için, lüzumlu gördüğü her türlü çalışmaları yapar.

Bu amaçları yerine getirebilmek için yurt içinde veya yurt dışında:

Benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, destek verebilir, destek alabilir,
Amacını yerine getirebilmek için, okul öncesi, ilk ve orta okul ile yüksekokul ve üniversite kurar, işletir veya kurulmuş olanlara destek sağlar,
Eğitim, kültür-sanat, demokrasi, insan hakları ve bilimsel alanlar ile amacına uygun her türlü konuda eğitim ve kurs verir, araştırmalar yapar, konser, konferans, panel düzenler, tiyatro ve sinema gösterimleri, kamplar düzenler, ağaçlandırma ve gıda bankacılığı faaliyeti yürütür,
Amaçları doğrultusunda yarışmalar düzenler, ödül verir,
Vakfın amaçları doğrultusunda televizyon ve radyo kanalı açmak dışında yayın ve yayım yapar,
Her türlü eğitim aşamasındaki muhtaç ve başarılı öğrencilere her türlü destek sağlar, burs verir,
Huzurevinde yaşayan, yetiştirme yurtlarında yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlara ve toplumda destek görmeyen ayrıma uğrayan diğer gruplara maddi ve manevi destek sağlar ve himaye eder,
Toplumda ihtiyaç sahibi insanların sağlık hizmeti almasını sağlar ve ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ile işbirliği yapar, huzurevi, hastane açar.
Amaçları doğrultusunda kamuoyu oluşturur,
Kültürel sanatsal çalışmalar yürütür, mevcut çalışmaları destekler. Tiyatro topluluğu kurar veya kurulmuş tiyatrolara destek olur. Kültür ve sanat merkezleri kurabilir veya mevcut merkezleri destekleyebilir,
Vakfın amaçları doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri yapar.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5:

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dahilinde, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, dernekler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6:

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000,00 (ELLİBİN) liradır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

Vakıf faaliyetlerinden elde edilen gelirler, vakıf mal varlığı ilave edilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7:

Vakfın zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde vakıf çalışmalarını destekleyecek şekilde başka kurul, komite ve organlar oluşturabilir.

Mütevelliler Heyeti
Yönetim Kurulu

MÜTEVELLİLER HEYETİ

Madde 8:

Vakfın mütevelliler heyeti ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan kişilerden oluşur. Heyet üyelerinden en az üçünün teklifi ve Mütevelli Heyet’in en az 2/3’ünün kabul oyunu alan gerçek ya da tüzel kişiler Mütevelli Heyet Üyesi olabilir ve böylece Mütevelli Heyet üye sayısı artabilir.

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9:

Mütevelliler Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelliler Heyetinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

Yönetim kurulunu seçmek,
Yeni Mütevelliler Heyeti üyelerini seçmek,
Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kuruluşuna yaptırılacak raporları görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
Vakfın amaçları doğrultusunda genel stratejisiyle ilgili yönelim belirlemektir

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 10:

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Heyet her sene en geç Mart ayı sonuna kadar toplanır.

Mütevelliler Heyeti ayrıca yönetim veya mütevelliler heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce elektronik posta yoluyla yapılır.

Mütevelliler heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelliler heyeti karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 11:

Vakıf yönetim kurulu, mütevelliler heyetince iki yıllığına seçilecek 7 asil 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelliler heyeti üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 4 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden ayrılmış sayılır.

Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 12:

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
Mütevelliler heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelliler heyetinin onayına sunar.
Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususundagereken çalışmaları yapar.
Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konulardagerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel müdürlüğü veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
Mütevelliler heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
Mütevelliler heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
Mütevelliler heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 13:

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

VAKFIN DENETİMİ

Madde 14:

Vakfın hesapları her sene Bağımsız bir Denetim Kuruluşu tarafından denetlenir.

HUZUR HAKKI

Madde 15:

Vakfın kurul ve organlarında görev alan kişilere doğrudan ve dolaylı huzur hakkı veya ücret verilmez.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 16:

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

Vakfın amacına uygun yurt içi veya yurtdışından her türlü şartlı, şartsız veya ölüme bağlı ya da bağlı olmayan bağışlar ile yardımlar.
Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
Yayıncılık ve yayımcılık faaliyet gelirleri
Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden, ve düzenlenecek kampanyalardan elde edilecek diğer gelirler.
Diğer gelirlerdir.

GELİRİN HARCANMA ŞEKLİ

MADDE 20:

4962 Sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacak ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulacaktır. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür. Kuruluştan sonra anavarlığa eklenmesi şartı ile yapılan bağışlar doğrudan anavarlığa eklenir. Diğer tüm bağışlar, bağışçının belirlediği şartlara göre vakıf bünyesinde oluşturulan fonlar aracılığıyla kullanılır.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 18:

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 19:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesihalinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelliler Heyeti’nin karar vereceği aynı amaçlı bir ya da birden fazla Vakfa devredilir.

VAKIF KURUCULARI

Madde 20:

Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

Emel KORKMAZ
Şehap KORKMAZ
Gürkan KORKMAZ
Aylin TAKTUK
Melike ÇAKIRKAYA
GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1:

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

Emel KORKMAZ
Şehap KORKMAZ
Gürkan KORKMAZ
Aylin TAKTUK
Melike ÇAKIRKAYA
Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2:

Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Nabi İnal, Av. Ayhan Erdoğan, Av.Selin DAĞLAR, Av.Heval YILDIZ, Av.Esra BAŞBAKKAL KARA, Av.Pınar ÇELİK ARPACI, Av.Önder ÖZTÜRK, Av.Özgür Özlem ÖNGEL, Av.Aykut Tayyar ALTINOK, Av.Mehmet Ümit Erdem, Av.Mehmet Vakur KULAT, Av.Özlem Şen ABAY, Av.Doğukan Tonguç CANKURT, Av.Hüseyin ASLAN, Av.Engin GÖKOĞLU, Av.Aykut Tayyar ALTINOK, Av. Ceren Kalı, Av.İlmittin BOZ, Av.Hikmet SAĞLAR, Av.Hiyyam ÖZDEMİR, Av.Ali HABİP, Av.Ece ALTUNAY ÖNAL, Av.Denizhan ERBEK, Av.Metin GÜL ayrı ayrı yetkili kılınmıştır.

MÜTEVELLİLER HEYETİ LİSTESİ

Emel KORKMAZ
Şehap KORKMAZ
Gürkan KORKMAZ
Aylin TAKTUK
Melike ÇAKIRKAYA