Üniversite Burs Ara Sınıf Başvuru Formu


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA DÜZENLEME
Bursiyer adayları, işbu başvuru formu uyarınca ALİKEV nezdine vermiş oldukları tüm kişisel veriler ile ilgili açık rızaları olduklarını kabul eder. Açık rıza; işbu sözleşme kapsamında kurum nezdinde tutulan tüm bilgi, belge ve kayıtlar ile kanunun 6. maddesi uyarınca sayılan tüm hususları (Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir ) içerir. İlgili kanun 5/2 hükümleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi de mümkündür. Ayrıca ALİKEV gerekli gördüğü takdirde kişisel verileri üçüncü kişi / kurum ile paylaşabilir. Yurt içi / yurt dışı kurum ve kişilere bilgilerini aktarılabileceğini bursiyer adayı açık rızası ile kabul etmektedir. ALİKEV işbu verileri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun olarak işlenmekte ve saklanmakta olduğunu kabul eder. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. İşbu başvuru formu ile bursiyer adayı açık rıza gösterdiğini kabul eder. ALİKEV nezdinde tutulan kişisel veriler ile ilgili kanunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Bursiyer adayı kendisine ait verilerin silinmesi için [email protected] adresine yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde veriler tarafımızca silinecektir.
Başvuru formu başında yer alan okudum ve anladım işaretlemesi onay-onam niteliğindedir. Veriler taraflarca başvuru formuna yönelik olarak geçerlik kazanır.